خدای او


اگر انسان طوری رفتار کند که گویی خدای او نمی بخشد و محبت نمی کند، اگر طوری عمل کند که انگار خداوندش رحمان و رحیم نیست، نباید انتظار داشت که او خداوند مهربان و بخشنده را آن طور که شایسته است، تجربه نماید.

«ایلیا میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: