تو نامحدودی


تو نامحدودی پس نامحدود ببین و نامحدود بیندیش. توان تو محدود به حدودیست که خود ساخته ای. حدود تو در نگاه تو است. ریگ وار یا اقیانوس وار هر دو به نگاه توست. اگر آسمان چشم تو را پر کرده باشد، تو آسمانی و اگر نگاه تو پر از غبار باشد، تو غباری و آنگاه که غباری نه آسمان می بینی نه آسمان پرستی نه آسمان هستی.
ایلیا «میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: