انتخاب همسر


در انتخاب همسر، خودِ نهانی اش را ببین نه خودنمایی اش را که اکثر فریب خودنمایی ها را می خورند.
ایلیا«میم»

Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: