انتخاب همسر


در انتخاب همسر، خودِ نهانی اش را ببین نه خودنمایی اش را که اکثر فریب خودنمایی ها را می خورند.
ایلیا«میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: