Posts Tagged With: رودخانه

باهم نه بی هم

باهم نه بی هم

باهم نه بی هم,شرایط مساوی,اراده,اندیشه,زیرکانه,وظیفه الهی ,همکاری,جریانی قوی ,تنهایی,دریا ,رودخانه,فتح نهائی ,حضور خداوند , موفقیت

در شرایط مساوی، اراده ی دو نفر از اراده ی یک نفر قوی تر است. فکر سه نفر از اندیشه ی یک نفر زیرکانه تر و عمیق تر است (البته در شرایط مساوی) پس در انجام وظیفه الهی خود که برای همه یکی است با یکدیگر همکاری کنید، به کمک همدیگر فکر کنید و طرح بریزید، عمل کنید و جاری شوید.

سه جوی به مراتب جریانی قوی تر از یک جوی آب دارند. آیا یک جوی آب به تنهایی به دریا می رسد؟ خیر. این رودخانه است که به دریا می ریزد و رودخانه از به هم پیوستن جریان های گوناگون که در وحدت و پیوند با هم قرار گرفته اند و همگی جاری اند، به دریا می رسد.

اگر از همین حالا و امروز شروع نكنید (به انجام مسؤلیت محولة خداوند)، فتح نهائی را شاهد نخواهید بود.

اگر فردی عمداً در دریافت و انتقال حضور خداوند كوتاهی و تعلل كند، به احتمال قوی در همان اوایل كار به مرحلة پیشین و عقب بر می گردد. آخر هر كاری از اول آن معلوم است. بنابراین اگر وظیفه به خوبی و با جدیت آغاز شود، قطعاً با موفقیت به پایان خواهد رسید.

برگرفته از کتاب جریان هدایت الهی – جلد اول

لینک دانلودِ جریان هدایت الهی (تعالیم حق – جلد اول)

 

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , ,

تسلیم خدا

«تسليم خدا بودن مانند تسليم ابر است به باد. تسليم آب به ظرف آن، و مانند حركت براده هاي آهن است بسوي آهن ربا.

و مانند ماهياني است كه از جريان رودخانه تبعيت ميكنند و هم رودخانه كه بسوي دريا مي رود و كشيده مي شود.
و مانند تسليم و از خودگذشتگي عاشق است به معشوق. و مانند تسليم شمع است به سوختن لكن در پايان، آن شمع نابود نمي شود بلكه نور ذرهاي آن به نور لايزال هستي مي پيوندد.
و مانند تسليم يخ است به نور خورشيد كه اگر يخ در اختيار نور خورشيد قرار گيرد از گرماي آن ذوب مي شود.
و مانند مترسكي بيجان و مرده كه يكي زنده به درون آن رفت و در آن سكني گزيد و مترسك را از مرگ به زندگي آورد.
و مانند آن ني تو خالي است كه باد از ميان آن مي گذرد و به آن آهنگ خود را مي نوازد.
و مانند تبعيت تصوير در آينه است از صاحب تصوير.
و مانند پيروي چشم و دست است از اراده، كه هر چه اراده بگويد آنها از همان راه مي روند و همان كار را مي كنند. آنها در تصرف اراده اند….»

ایلیا میم

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: