Posts Tagged With: رویا

«تفسیر باطنی قرآن-2


تعليم مانند زندگيست و معلم كسي است كه ما را از تاريكي نجات مي‌دهد و نور را برايمان مي‌آورد.
معلم ما را از مرگ جهل و توهم نجات مي‌دهد و به زندگي و انديشه‌هاي نوراني باز مي‌گرداند.
من معلم را مانند پدر و مادر حقيقي قدر مي‌شناسم زيرا معلم حقيقي، پدر حقيقي و مادر حقيقي ماست. اوست كه انسان را به تولد مي‌رساند، براي ناآگاهي او و پروراندن او رنج مي‌كشد، به او نور مي‌دهد و زندگي او را معنا مي‌بخشد…
(برگرفته از متن «تفسیر باطنی قرآن» – از کتاب آمین – جلد1)
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اختلافات ايدئولوژيک

تعامل (…) ميان اسلام و يهود و مسيحيت، مي‌تواند بسياري از مسائل جهان امروز را حل کند زيرا ريشه اکثر مسائل جهاني در اختلافات ايدئولوژيک است.
ایلیا«میم»
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تفسیر باطنی قرآن-1


نمي توانستم به راحتي قبول کنم که جهنم فقط به معناي جايي است که آتش است و انسان در آن مي‌سوزد يا بهشت صرفاً جايي است که باغ‌هايي باصفا دارد. حتي قبول نداشتم که بهشت و جهنم صرفاً مربوط به آينده باشند. … بهشت و جهنم حتي از گذشته شروع شده، و پيش از آنکه انسان به اين دنيا بيايد با اوست. در اين دنيا با اوست، در عالم مياني با اوست و در آخرت هم با اوست. در اين دنيا ما يا در بهشت هستيم يا در جهنم. و شايد بتوان اينطور تعبير کرد که ما يا از واقعيتي بهشتي به اين دنيا آمده ايم يا از واقعيتي جهنمي.
تعبيرم از آتش جهنم فقط آن تصوير ظاهري نبود. يکي از معاني آتش را متابوليسم مي‌دانستم که داراي معناي آتش دروني است. از ديدگاه علم پزشکي، متابوليسم يکي از کليدهاي خوشبختي انسان است. اگر تعادل در اين آتش دروني به هم بخورد، اگر آتش آنابوليک يا کاتابوليک افزايش پيدا کند اين به معناي بروز انواع بيماري ها، نابساماني ها، عصبيتها و ضعفهاي جسمي و ذهني است…
و اين يکي از معاني جهنم بود. طبق اين تفسير کسي که داراي متابوليسم غيرطبيعي و آتش دروني نامتوازن بود، مي‌شد بگويي که او در جهنم است. لااقل در اين دنيا و در جسمش، چون او به انواع بيماري‌ها و گرفتاري‌هاي جسمي، ذهني، رفتاري، انديشه‌اي و ارتباطي مبتلاست.
در آن تفسير، معناي ديگر آتش، آتش حسرت و پشيماني است. وقتي عاشق کسي باشي و بعد ببيني که معشوق تو با ديگري است و تو مجبوري تا آخر عمر مشاهده گر اين واقعه باشي، آيا آتشي سوزنده‌تر از اين وجود دارد؟ همين آتش جهنم، طبق تفسير باطني، معاني متعدد ديگري دارد که بعضي از آنها بسيار از ذهن دورند.
يا بهشت که آن را طبق تفسير باطن گرا، صرفاً جايي که باغهاست نمي دانستم بلکه بهشت معاني بسياري و لايه‌هاي مختلفي را در معنا از خود بروز مي‌داد. در آنجا بهشت را ميداني معنا کردم که در آن هر آرزويي به تحقق مي‌رسد. بگو باش و مي‌شود. جايي که دعاهاي انسان في الحال مستجاب است و آنچه مي‌خواهد، آناً مهياست.
يا آن آيۀ تکرار شونده دربارۀ بهشت «درختهايي که در زير آن نهرها جاري است» را طور ديگري هم معنا مي‌کردم. اين درختها، دانه‌هاي اسماء الهي در روح انسان است و آن آب، حيات الهي و نيروي حيّ است که اسماء را در روح انسان شکوفا مي‌کند. اين درختها انواع نورهاست. نورهايي که در روح پنهان است و از روح مي‌رويد. پس آن بهشت و جهنم ابتدا در درون انسان است و در روح انسان است. روح انسان يا در نورها زندگي مي‌يابد و يا در نارها از زندگي محروم مي‌شود… و صدها مورد از چنين تفسيرهايي درباره آيات مختلف وجود دارد.
(برگرفته از متن «تفسیر باطنی قرآن» – از کتاب آمین – جلد1)
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انسان در پشت كلام خود پنهان است


انسان چيزي جز كلام و انديشه هاي او نيست، و تجلي شعور و آگاهي انسان در كلام اوست. از ديدگاه عصر جديد، همه چيز از كلام و انديشه ظاهر مي شود. بيماري و سلامتي؛ فقر و ثروت؛ توانايي و ناتواني و همۀ وضعيتهاي دوگانۀ زندگي. آنها مي گويند اعمال و كارهاي انسان نيز تابع كلام و انديشۀ اوست و براي اثبات اين نظريۀ بزرگ تا امروز هزاران كتاب توسط هزاران محقق نوشته شده است.
در كتاب مقدس گفته شده كه در ابتدا كلمه بود و كلمه با خدا بود.
چه بسا در آخر نيز كلمه باشد و كلام ماندگار بماند.
(گزیده ای از انسان در پشت كلام خود پنهان است؛ کتاب آمین)
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اعترافاتي از ديدگاه مذهبي


اصل، باطن دين است و ظاهر دين، پوسته و ساختار است. به نظرم روح دين، عشق و تسليم به خداست. جان دين، توجه به خدا و فهم مفاهيم است. و آداب و ظواهر ديني، جسمي است که اين روح و جان در آن جاي مي‌گيرند. جسم بدون روح و جان، مرده است.
… به نظرم روح شريعت، عشق به خدا است. باطن شريعت، معرفت است. توجه به خداست. قلب دين، بخشش و محبت است. مهرباني است. «بسم الله الرحمن الرحيم» است. و ظاهر را جسمي مي‌دانستم كه اگر فاقد اين روح و باطن و قلب باشد، اگر فاقد تسليم و خدمتگزاري باشد، بي فايده است و حتي يك قدم جلوتر، احكام شرعي و فقهي را مثل لباسي بر تن كل دين مي‌دانستم. ….
دين اكثر انسانها را دين شناسنامه‌اي مي‌دانستم و فكر مي‌كردم اكثر انسانها خود را به اين واسطه فريب داده اند. خدا را بايد كشف كرد. اين را بايد به تحقيق و تفكر حاصل كرد… اگر كسي تسليم خدا نباشد، خدمتگزار خدا نباشد، به ياد خدا نباشد و او را در امور و اوضاع و حالات مختلف در نظر نداشته باشد، اگر كسي به مخلوقات خدا عشق نورزد، مهربان و بخشنده نباشد، به همنوع خود محبت و با او همدردي نكند نمي‌توان او را ديندار دانست.
(برگرفته از متن « اعترافاتي از ديدگاه مذهبي » – از کتاب آمین – جلد1)
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انتخاب همسر


در انتخاب همسر، خودِ نهانی اش را ببین نه خودنمایی اش را که اکثر فریب خودنمایی ها را می خورند.
ایلیا«میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

سرنوشتي چون او


مانند هر كس كه زندگي كنيد سرنوشتي چون او خواهيد داشت. وقتي مانند اكثر مردم زندگي كنيد در سرنوشت خود با همان چيزي مواجه مي شويد كه اينان مواجه مي شوند.
استاد ایلیا «میم»

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: